Darmowa dostawa od 90zł w okolicach Poznania - Sprawdź mapę dostaw !

Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu

regulamin sklepu internetowego
– dotyczy wyłącznie KONSUMENTÓW

UWAGA: NASZ REGULARNY ZAKRES OBSŁUGI OBEJMUJE AKTUALNIE UŻYTKOWNIKÓW
DEKLARUJĄCYCH ADRES DOSTAWY W MIEJSCOWOŚCIACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE ZAZNACZONEGO OBSZARU:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=181hXaUHtqtZWIzL7HlSSGHNseeRcCq9T&ll=52.4087368077974%2C16.914800900000046&z=11

UŻYTKOWNICY ZAMAWIAJĄCY DO INNYCH MIEJSCOWOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMOWIENIA UZYSKAĆ OD NAS INFORMACJĘ O OBOWIĄZUJĄCYM ICH TERMINIE REALIZACJI ORAZ ŁĄCZNEJ KWOCIE DOPŁATY TRANSPORTOWEJ:
kontakt@ryneczekonline.pl

§ 1 Dostarczający:

1. Usługi dostępne na platformie www.ryneczekonline.pl są świadczone przez
Take Five Wit Przybylski z siedzibą w Pobiedziskach (62-010), przy ul. Kutrzeby
5/23, NIP 7811342376, o nr. REGON 630250404.


2. Dane kontaktowe Dostarczającego:

a. adres do doręczeń:
Take Five Wit Przybylski
ul. Kutrzeby 5/23, 62-010 Pobiedziska
na przesyłce prosimy zamieścić adnotację „RYNECZEKONLINE”
b. adres do korespondencji elektronicznej
Biuro Obsługi Klienta: kontakt@ryneczekonline.pl

c. telefon kontaktowy:
+48 791 101 093 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne)

§ 2 Definicje

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:
Ryneczekonline – nazwa serwisu o którym mowa w § 1 ust 1.
Dostarczający/Operator Serwisu/Usługodawca – Take Five Wit Przybylski - pełne dane w § 1 ust 1.
Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu Ryneczekonline; można
wyróżnić grupę użytkowników niezarejestrowanych oraz zarejestrowanych. Użytkownikiem
zarejestrowanym jest każdy użytkownik, który na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie założył konto w serwisie Ryneczekonline, bez względu na to, czy w danym
czasie jest on zalogowany do serwisu.
Zamawiający – zarejestrowany użytkownik serwisu Ryneczekonline który złożył co najmniej
jedno zamówienie za jego pośrednictwem
Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną który korzysta z serwisu Ryneczekonline w
zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
lub zawodową;
Konto – profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, który może zawierać
historię zamówień.
Koszyk – sekcja Konta, która umożliwia Użytkownikowi dodawanie Towarów lub Usług, które
zamierza kupić.
Strona – strona w domenie www.ryneczekonline.pl wraz ze wszystkimi podstronami
Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa które oferowane są publicznie za pośrednictwem
sklepu internetowego Ryneczekonline; wszelkie postanowienia dotyczące Towarów znajdują
odpowiednie zastosowanie do odpłatnych Usług oferowanych przez
Dostarczającego/Operatora Serwisu za pośrednictwem sklepu Ryneczekonline.
Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego
Ryneczekonline poprzez wprowadzenie zamówienia i zatwierdzenie zamówienia przez
zarejestrowanego Użytkownika oraz potwierdzenia realizacji przez Operatora Serwisu;
czynność należy do kategorii umów zawieranych na odległość.
Informacja handlowa – wiadomość wysłana za pośrednictwem kanałów komunikacji
elektronicznej e-mail/ SMS/web push, zawierająca informacje o produktach podobnych lub
uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o
Towarach i Usługach dodanych do sklepu Ryneczekonline, zmianach w sekcji Konto/Koszyk,
a także inne informacje o serwisie, dotyczące jego funkcjonowania, poziomu satysfakcji,
statystycznych preferencji lub opinii innych Użytkowników.

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego Ryneczekonline


1. Aby prawidłowo korzystać ze sklepu internetowego Ryneczekonline potrzebne są:

1.1 urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;
1.2 dostęp do poczty elektronicznej;
1.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w
wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej,
Safari w wersji 9.0 i wyższej;
1.4 minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa 1024 x 768 pikseli;
1.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies należących do
kategorii podstawowej oraz obsługi Javascript;

2. Złożenie zamówienia wymaga rejestracji, ponieważ dane wymagane dla rejestracji są niezbędne dla realizacji Usługi lub dostarczenia Towaru do Zamawiającego.

Konto Użytkownika jest prowadzone nieodpłatnie. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować
konto, kierując żądanie likwidacji na adres: kontakt@ryneczekonline.pl Jeżeli z chwilą
otrzymania powyższego żądania Ryneczekonline jest w trakcie realizacji zamówienia
Użytkownika, który je zgłosił, likwidacja Konta nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego
zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji w Ryneczekonline należy wypełnić formularz rejestracyjny
poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.

Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana
wiadomość potwierdzająca założenie konta.

4. Rejestracja w sklepie internetowym ryneczekonline.pl umożliwia Użytkownikowi:

wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie
zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika danych; tworzenie listy
zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie
informacjami/powiadomieniami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z
otrzymywania informacji handlowych; Dostawca Serwisu może również uruchomić dodatkowe
funkcjonalności, takie, jak dodawanie opinii o produktach.


6. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego Ryneczekonline nie wymaga rejestracji.


7. Użytkownik/Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu i/lub sklepu internetowego Ryneczekonline a także reklamację towaru na zasadach ogólnych, korzystając z jednego lub wszystkich środków wskazanych poniżej:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: claims@ryneczekonline.pl
b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 791 101 093 (opłata jak za zwykłe połączenie
telefoniczne)
c. pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu.
W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
W załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu zawarto formularz reklamacyjny który ma
ułatwić Konsumentom składanie reklamacji.


8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Ryneczekonline w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.§ 4 Cena Usługi

1. Aktualnie dostępna usługa oferowana za pośrednictwem platformy Ryneczekonline polega na pozyskaniu dla Zamawiającego towarów pochodzących od lokalnych producentów warzyw i owoców oraz dostarczeniu ich na adres wskazany przez Zamawiającego.


2. Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, cena usługi zawiera cenę towaru oraz koszty transportu do których doliczono odpowiednią stawkę podatku VAT.

Cena usługi widoczna na platformie Ryneczekonline stanowi cenę brutto.


3. Jeżeli miejsce realizacji dostawy (adres dostawy podany przez Użytkownika w zamówieniu) nie znajduje się w obrębie obszaru zaznaczonego na poniższej mapie:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=181hXaUHtqtZWIzL7HlSSGHNseeRcCq9T&ll=52.4087368077974%2C16.914800900000046&z=11


do ceny katalogowej widocznej na platformie Ryneczekonline należy doliczyć kwotę ustaloną przed zrealizowaniem zamówienia.


4. Sprzedaż Towaru dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym (dokument fiskalny).

Dokument fiskalny jest dostarczany drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, chyba że Zamawiający będący Konsumentem wyraźnie zaznaczy, że dokument powinien być dostarczony pocztą tradycyjną lub dokonuje płatności przy odbiorze. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Podanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych charakteryzujących przedsiębiorcę, którymi są w szczególności nazwa firmy, forma prawna, numer NIP, numer REGON, numer KRS, skutkuje uznaniem, że Zamawiający działa jako przedsiębiorca lub jego przedstawiciel a tym samym sprzedaż nie podlega niniejszemu regulaminowi, tylko warunkom ogólnym, udostępnianym przedsiębiorcom. W takim wypadku Użytkownik otrzyma prośbę o elektroniczne potwierdzenie woli dalszego procedowania zamówienia za pośrednictwem Panelu Klienta Biznesowego.

5. Gdy Zamawiający korzysta z płatności online, dokonanie płatności stanowi warunek przyjęcia zamówienia do realizacji.

Gdy Zamawiający korzysta z płatności przy odbiorze wydanie
towaru może zostać wstrzymane do czasu uiszczenia należności.

Zamawiający może dokonać płatności na jeden z niżej wymienionych sposobów:
Przy odbiorze – zapłata WYŁĄCZNIE KARTĄ PŁATNICZĄ
Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Tpay (Krajowy
Integrator Płatności Spółka Akcyjna KRS:0000412357; Św Marcin 73/6, 61-808 Poznań).

§ 5 Procedura przyjęcia Zamówienia

1. Zawarcie umowy o realizację Zamówienia następuje z chwilą jego złożenia.

W przypadku braku możliwości wykonania umowy w terminie wynikającym z niniejszego Regulaminu,
Dostarczający niezwłocznie jednak nie później niż w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu złożenia Zamówienia zawiadomi o tym Zamawiającego (mailowo oraz telefonicznie), proponując inny rozsądny termin realizacji. W przypadku odrzucenia nowego terminu realizacji przez Zamawiającego Zamówienie zostaje anulowane, a środki wpłacone na poczet jego realizacji zostają niezwłocznie zwrócone na konto bakowe nadawcy lub na inny numer rachunku bankowego, gdy został wskazany przez Zamawiającego.

2. Dodatkowe objaśnienia dla Konsumentów:

Miejscem spełnienia świadczenia w przypadku umowy zakupu Towaru jest adres dostawy
wskazany przez Zamawiającego. Umowa, której przedmiotem jest dostarczenie Towaru
zostaje zawarta na czas jej wykonania, przy czym Dostarczający jest związany terminami
realizacji określonymi w niniejszych Warunkach. Jeżeli za pośrednictwem platformy
Ryneczekonline możliwe jest zawarcie innej umowy o świadczenie usług i nie wskazano czasu
jej trwania w regulaminie dostępnym na platformie lub w oświadczeniu udostępnionym
Użytkownikowi przed jej zawarciem, wówczas zostaje ona zawarta na czas nieokreślony.
Umowa zawarta na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w
każdym czasie, chyba że Strony zastrzegły okres wypowiedzenia (w regulaminie lub
oświadczeniu o których mowa powyżej).


§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Dostarczający ma pełną swobodę wyboru firmy kurierskiej lub innego operatora, który
dostarczy Towar do Zamawiającego.

Dostarczający nie może jednak zażądać opłat związanych z transportem i dostarczeniem Towaru, które nie zostały podane Zamawiającemu przed potwierdzeniem zamówienia.

2. Gdy Zamawiającym jest Konsument, wydanie towaru następuje dopiero z chwilą jego faktycznego podjęcia przez Zamawiającego.

3. Realizacja zamówienia następuje w kolejnym dniu roboczym jeżeli zamówienie zostało złożone do godziny 16.00. Gwarancja dostarczenia Towarów w tym terminie obejmuje następujące miejscowości znajdujące się w obszarze zaznaczonym na poniższej mapie:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=181hXaUHtqtZWIzL7HlSSGHNseeRcCq9T&ll=52.4087368077974%2C16.914800900000046&z=11

§ 7 Jakość Towarów. Prawidłowość dostawy.

Wszelkie Towary zamawiane za pośrednictwem platformy Ryneczekonline winny być świeże i
zgodne z racjonalnymi oczekiwaniami konsumentów. Dostarczający współpracuje wyłącznie z
dostawcami produktów wytwarzanych na rynku lokalnym (Wielkopolska) którzy jednocześnie
gwarantują zachowanie wymogów proceduralnych i jakościowych określonych w ustawie z
dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wydanych na
jej podstawie aktów szczegółowych. Dostarczający zapewnia i gwarantuje wykonanie wobec
Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi – zgodnie z § 8. Także w przypadku wystąpienia
innych niż wady jakościowe lub ilościowe nieprawidłowości związanych z realizacją
Zamówienia (np. brak realizacji zamówienia w terminie), Zamawiający winien niezwłocznie
zawiadomić Dostarczającego o ich wystąpieniu, kierując zgłoszenie na
claims@ryneczekonline.pl; dodatkowo wskazane jest dokonanie zgłoszenia telefonicznego na
numer: +48 791 101 093.


§ 8 Rękojmia

1. Jeżeli dostarczony Towar ma wadę Zamawiający który jest Konsumentem może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Zastrzeżenia.

Mając na uwadze specyfikę produktów spożywczych, ich łatwe psucie się oraz pojawiające się z czasem trudności dowodowe w wykazaniu wad, Zamawiający zobowiązany jest do:

- kontroli ilościowej i zewnętrznej-jakościowej (rodzaj, wygląd i ilość) odbieranych
Towarów podczas ich odbioru

- zgłoszenia ewentualnych wad niezwłocznie po ich stwierdzeniu; w przypadku
stwierdzenia, że dostarczono Towary niezgodne z zamówieniem (niewłaściwy rodzaj,
niewłaściwa ilość, wygląd świadczący o uszkodzeniu lub zepsuciu) Zamawiający ma
prawo odmówić odbioru całości lub części dostarczonego Towaru, a osoba
dostarczająca zobowiązana jest do spisania protokołu stwierdzenia wad (w przypadku
ich uznania) lub protokołu niezgodności (w przypadku uznania, że wady nie występują).

- domniemywa się, że Zamawiający z chwilą przyjęcia Towarów zaakceptował je pod
względem rodzaju ilości i wyglądu zewnętrznego

- Dostarczający dąży do zapewnienia Zamawiającym dostaw Towarów klasy
eksportowej lub klasy I jednak spełnienie powyższych wymogów nie jest przedmiotem
zapewnienia jakościowego a istnienie cech niezgodnych z tymi wymogami nie może
być podstawą do stwierdzenia niezgodności towaru z umową, o ile wymogi minimalne
(klasa II) są spełnione. Niespełnienie przez Towar subiektywnych oczekiwań
Zamawiającego pomimo spełnienia przez Towary norm jakościowych nie może być
podstawą do reklamacji. Jednocześnie, komunikowanie poziomu zadowolenia z
dostarczonych Towarów stanowi cenną informację dla Dostarczającego, który na tej
podstawie postara się kierować do Zamawiającego wyłącznie te Towary które najlepiej
odzwierciedlają jego preferencje. Oceny zrealizowanych zamówień prosimy przesyłać
na adres: kontakt@ryneczekonline.pl W przypadku zamówień obejmujących warzywa i owoce – uprawnienia, o których mowa w punkcie 3 poniżej należy wykonać niezwłocznie, dokumentując fakt wystąpienia w zamówionych artykułach wad których nie można było stwierdzić przy ich odbiorze i zgłaszając ich wystąpienie Dostarczającemu niezwłocznie, aby możliwe było zbadanie asortymentu przed jego zepsuciem się. Zgłoszenia dokonane po okresie przydatności produktów do spożycia nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości oceny stanu
produktów w okresie ich przydatności do spożycia.

3. Charakterystyka uprawnień z tytułu rękojmi

a. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od
wad.

b. Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy
które wiąże sprzedającego bezwzględnie jeżeli rzecz była już wymieniona przez
sprzedającego albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na
wolną od wad.

c. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

d. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może także żądać wymiany rzeczy na
wolną od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od
wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
Roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z
upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż 2 lata od
dnia wydania rzeczy Zamawiającemu.

e. Zawiadomienie o wadzie należy skierować do Dostarczającego w formie
korespondencji elektronicznej na adres: claims@ryneczekonline.pl . Możliwe jest także
wysłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres Dostarczającego podany w § 1 ust 2.
Regulaminu; wskazujemy jednak, że dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem
korespondencji tradycyjnej nie gwarantuje możliwości rozpatrzenia reklamacji z uwagi
na krótki termin przydatności towarów. Niezależnie od dokonania zgłoszenia w
sposób określony powyżej prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny na
numer: +48 791 101 093.

f. Zgłoszenie, aby mogło zostać rozpatrzone powinno zawierać: imię, nazwisko,
adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej
podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania
Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Dostarczający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, jednak nie później niż przed upływem terminu przydatności Towarów.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail a następnie również pocztą tradycyjną. Jeżeli w ciągu 14 dni Dostarczający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. Jeżeli Dostarczający wyśle wiadomość e-mail do Konsumenta, z zachowaniem 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, a wiadomość
wysłana pocztą tradycyjną nadejdzie później, termin na udzielenie odpowiedzi przez
Dostarczającego zostaje zachowany a domniemanie uznania żądań nie powstaje.

5. Wymieniony lub nowy Towar jest dostarczany Konsumentowi na koszt Dostarczającego.


§ 9 Przetwarzanie danych osobowych


Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych
https://ryneczekonline.pl/poznan/polityka-prywatnosci.

§ 10 Wykorzystanie plików cookie

Zapoznaj się z Polityką plików cookies – w dokumencie polityki prywatności:
https://ryneczekonline.pl/poznan/polityka-prywatnosci.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Dostarczającego (Operatora
Serwisu) będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Spory z przedsiębiorcami podlegają jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Dostarczającego.

2. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma także możliwość
skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za
pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: claims@ryneczekonline.pl

§ 12 Postanowienia Końcowe

1. Dostarczający (Operator Serwisu) ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i
wyprzedażowych.

Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.ryneczekonline.pl . Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Użytkowników następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże nie podlegają łączeniu, chyba że ich regulaminy stanowią
inaczej.

2. Dostarczający (Operator Serwisu) może zmienić Regulamin.

Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym w treści regulaminu, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po jego opublikowaniu na stronie www.ryneczekonline.pl .

3. Regulamin sklepu internetowego Ryneczekonline udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.ryneczekonline.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pobieranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Wszystkie kolejne wersje podlegają trwałemu udostępnieniu na powyższych warunkach.

4. Transakcja podlega wyłącznie tej wersji regulaminu która obowiązywała w chwili złożenia
zamówienia przez Użytkownika i z którą przed złożeniem zmówienia mógł zapoznać się za
pośrednictwem strony www.ryneczekonline.pl na tych samych zasadach dostępności co z
regulaminem niniejszym.

W danej chwili obowiązywać może tylko jedna wersja regulaminu. Powyższe nie ogranicza Operatora Serwisu (Dostarczającego) we wprowadzaniu odmiennych wersji regulaminu dla konsumentów i dla przedsiębiorców.

Zalacznik-1-do-regulaminu.pdf

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów