Darmowa dostawa od 90zł w okolicach Poznania - Sprawdź mapę dostaw !

Szukaj

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

Dostawcą Witryny oraz Serwisu www.ryneczekonline.pl (dalej także: ryneczekonline.pl) jest Take Five Wit Przybylski z siedzibą w Pobiedziskach (62-010), ul. Kutrzeby 5/23, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 781-13-42-376, o nr. REGON 630250404; kontakt: kontakt@ryneczekonline.pl; +48 791 101 093. Podmiot ten jest także administratorem danych użytkowników udostępnionych przez użytkownika lub pobranych od niego za pośrednictwem tej strony, z zastrzeżeniem punktu 3.3. poniżej. Niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych mają zastosowanie do Danych osobowych Użytkownika uzyskiwanych w związku z korzystaniem przez niego z ryneczekonline.pl, nie mają natomiast zastosowania do witryn ani usług nieznajdujących się pod kontrolą Bike Café Sp. z o.o. co wyjaśniono w punkcie 3.3. poniżej. Wszyscy dostawcy witryn i usług internetowych winni są jednak działać zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 2. poniżej – za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wiąże się w żaden sposób z działalnością tego podmiotu na terenie Unii Europejskiej lub kraju obowiązywania prawa UE, a jednocześnie Użytkownik (podmiot danych) nie przebywa na terenie UE.
Dostawca pozyskuje informacje o Użytkownikach Witryny i Serwisu www.ryneczekonline.pl, a w
tym o ich działaniach w drodze procesów określonych poniżej:
a. odbiór informacji dobrowolnie podawanych przez Użytkowników poprzez ich wprowadzenie w
formularzach lub podanie w związku z prowadzeniem korespondencji z Dostawcą
b. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
c. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego strony
www.ryneczekonline.pl.
d. działanie narzędzi analitycznych szczegółowo opisanych w niniejszej Polityce.

2. Zasady przetwarzania danych Użytkownika.

2.1. Zasady Ogólne.

Zarówno Dostawca jak i wszelkie inne podmioty przetwarzające dane Użytkownika w związku
z korzystaniem ze strony www.ryneczekonline.pl zobowiązane są stosować niżej określone
zasady ogólne. Jakiekolwiek naruszenie wskazanych zasad przez administratora lub
procesora danych uprawnia Użytkownika do podjęcia działań określonych poniżej.

a) Masz prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych oraz do otrzymania
od administratora kopii Twoich danych podlegających przetwarzaniu, z zastrzeżeniem
zachowania praw i wolności osób trzecich.

b) Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych
osobowych, które są nieprawidłowe.

c) Gdy dane są niekompletne masz prawo do ich uzupełnienia, z uwzględnieniem celów
przetwarzania.

d) Masz prawo żądania usunięcia danych, gdy wygaśnie podstawa ich przetwarzania lub
poweźmiesz wiadomość o tym, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

e) Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania na czas potrzebny do ustalenia czy
Twoje dane są prawidłowe – w wypadku zakwestionowania ich prawdziwości; na czas
rozpatrywania sprzeciwu wobec przetwarzania, na czas, w którym administrator nie
potrzebuje danych, ale są mi potrzebne do dochodzenia moich roszczeń, a także gdy
powezmę wiadomość o niezgodności przetwarzania z prawem ale zamiast usunięcia danych
wolę aby ograniczono przetwarzanie.

f) Gdy podstawą przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, masz prawo wnieść sprzeciw wobec operacji przetwarzania, gdy stwierdzisz, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów administratora lub osoby trzeciej.

g) Gdy dla przetwarzania danych niezbędna jest Twoja zgoda lub jest ono niezbędne do
wykonania umowy, której jesteś stroną, a przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany, to masz prawo żądać, aby zapis Twoich danych w formacie nadającym się
do odczytu maszynowego został Tobie przekazany w celu przesłania innemu
administratorowi lub przesłany bezpośrednio do innego administratora, chyba że powyższe
wpłynęłoby niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

h) Jeżeli Twoje prawa zostaną naruszone to przysługuje Tobie prawo skargi do
właściwego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres:
ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

i) Cele i czas przetwarzania danych – muszą być określone w pouczeniu szczegółowym
lub w treści udzielanej przez Ciebie zgody, chyba że zachodzą okoliczności szczególne
uzasadniające przetwarzanie danych z mocy samego prawa, o których administrator winien
poinformować Użytkownika

j) Gdy dla przetwarzania niezbędna jest Twoja zgoda, możesz tę zgodę w każdej chwili
wycofać, składając Administratorowi stosowne oświadczenie, które możesz doręczyć także w
formie korespondencji elektronicznej.

2.2. Dane w formularzach kontaktowych i pozostałej korespondencji.

Dane są przetwarzane w celach kontaktowych zgodnie z inicjatywą adresata, w
szczególności do realizacji zamówień, udzielania zamówionych informacji o oferowanych
dobrach i usługach, odpowiedzi na zadawane pytania, m.in. poprzez obsługę formularzy i
wysyłkę newsletterów. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Dane mogą być
także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Dostawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c
RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w dostarczaniu, tworzeniu
i utrzymaniu infrastruktury IT Serwisu oraz Witryny www.ryneczekonline.pl. Nadto, dane mogą
być przekazywane biurom rachunkowym, biegłym rewidentom oraz licencjonowanym
podmiotom doradczym zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej – w związku z
formalną obsługą działalności Dostawcy (Podmioty wspomagające działalność Dostawcy -
PWDD). Wymienione osoby są zobowiązane do nieprzekazywania danych oraz do ich
zabezpieczenia przed dostępem jakichkolwiek innych osób. Wymienione osoby mogą
przetwarzać dane wyłącznie w zakresie oraz czasie niezbędnym do wykonania łączących je z
Dostawcą umów o realizację usług IT, a także obsługi formalnej i doradczej. Podanie danych
w związku z dokonywaniem zamówienia lub zakupu dóbr lub usług oferowanych na stronie
www.ryneczekonline.pl jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny dla zawarcia i
wykonania umowy. Serwis zbiera za pośrednictwem formularzy i pozostałej korespondencji
wyłącznie te informacje, które Użytkownik podaje dobrowolnie, w drodze świadomego działania.
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż na podstawie uprzedniej
wyraźnej zgody Użytkownika. Prosząc o zgodę na udostępnienie danych Dostawca wskaże cel
przetwarzania oraz określi odbiorcę danych. Wyjątek od powyższej zasady stanowi zgoda na
udostępnienie danych Podmiotom wspomagającym działalność Dostawcy (PWDD), która zostaje
udzielona poprzez zaakceptowanie niniejszego dokumentu (Polityka Prywatności). Szczegółowe
zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem formularzy
kontaktowych oraz w pozostałej korespondencji, znajdują się poniżej:

a. Administratorem danych jest: Take Five Wit Przybylski z siedzibą w Pobiedziskach (62-010), ul. Kutrzeby 5/23, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 781-13-42-376, o nr. REGON 630250404; kontakt: kontakt@ryneczekonline.pl; +48 791 101 093

b. Dane udostępnione w celu prowadzenia z nami korespondencji są przez nas
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą adekwatnych środków
technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dane te są usuwane w terminie 1 roku
od zakończenia wątku, łącznie z korespondencją, chyba że zachowanie wątku jest
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń administratora – w takim wypadku zapis konwersacji wraz z danymi zostaje zachowany do dnia wydania prawomocnego
wyroku zasądzającego bądź oddalającego roszczenie lub do chwili jego wygaśnięcia.
Analogiczne zasady dotyczą przechowania danych podanych w związku ze złożonym
zamówieniem – jednak w takim przypadku podstawowy okres przechowania danych
wynosi 3 lata.

c. Twoje dane udostępnione w formularzu kontaktowym nie są przekazywane w sposób inny
niż wynikający z niniejszej Polityki Prywatności oraz udzielonych przez Ciebie
indywidualnych zgód.

d. Możesz w każdej chwili zażądać, aby Twoje dane zostały przez nas usunięte. Nie uchybia
to jednak prawu do zachowania korespondencji w sytuacji szczególnej, określonej w
punkcie 3 powyżej. Żądanie usunięcia danych wiąże się z usunięciem wiadomości i
uniemożliwi kontynuację wątku.

e. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej wymaga Twojej
uprzedniej zgody. Warunkiem wyrażenia zgody jest uzyskanie przez Ciebie pełnej
informacji o celach sposobach oraz czasie przetwarzania danych.

f. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany a ich przetwarzanie podlega
wszystkim zasadom określonym w punkcie 2.1.

Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie zewnętrzne domeny do których prowadzi ta strona stosują
własne rozwiązania w zakresie polityki prywatności standardów bezpieczeństwa oraz polityki
cookies. Domeny zewnętrzne to w szczególności: www.facebook.com, www.instagram.com,
www.messenger.com, www.tpay.com, www.mailchimp.com ,
www.cookiebot.com.

3. Informacja o plikach cookies.


3.1. Serwis korzysta z plików cookies.

Strona www.ryneczekonline.pl pobiera standardowe
informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny
dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb analizy
statystycznej my lub nasz usługodawca możemy używać także plików Web beacons (zapis wejść
na stronę i do cookies). Nie zbieramy ani nie przechowujemy pojedynczych plików cookies lub
Web beacons, nie przechowujemy ich z informacjami, które służą identyfikacji jakiejkolwiek osoby
fizycznej.

3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są pobierane na urządzenie końcowe przez serwer obsługujący Witrynę. Następnie przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Witryny za każdym razem, kiedy dany użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer identyfikuje preferencje użytkownika.


3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dostawca Serwisu.

Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której użytkownik korzysta wtyczek społecznościowych oraz zewnętrznych usług internetowych. W tym zakresie administratorem danych jest podmiot dostarczający usługę lub zarządzający zewnętrznym kanałem komunikacyjnym. Aby zapoznać się z zakresem wykorzystywania przez te podmioty pozyskanych informacji o użytkownikach, należy przeczytać warunki korzystania z właściwych witryn/serwisów. Niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w punkcie 5. Nadto korzystamy z narzędzia Google Analytics, którego dostawca również zbiera dane użytkowników zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami. Zasady te jak i opcje blokowania plików cookies tego usługodawcy użytkownik może znaleźć na stronie:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.


3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.


3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Witryny i Serwisu ryneczekonline.pl.

3.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z Dostawcą Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3.9. Rodzaje Plików cookies – rozwinięcie.

1. Podstawowe
Potrzebne do prawidłowego funkcjonowania
strony m.in. do obsługi podstawowych
funkcjonalności jak ustawienia prywatności,
logowanie, obsługa formularzy. Pliki te nie
przechowują żadnych danych osobowych.
2. AnalityczneInformują o liczbie wizyt na stronie i
podstronach; są przechowywane w formie
zagregowanej i nie są wykorzystywane do
identyfikowania Użytkowników.
3.Indywidualizujące Twoje Preferencje
4. Personalizujące w celach
Marketingowych
Pozwalają na personalizację korzystania
ze strony. 
Takie pliki są przez nas wykorzystywane,
jednak są przechowywane w formie,
która nie powala na identyfikację
Użytkownika, numery IP są
przechowywane w powiązaniu z
preferencjami, jednak tylko w formie
skróconej. Możesz dokonać
preferencyjnych ustawień, które
następnie możesz dowolnie zmieniać.
5. Analityka szczegółowa
Mogą być stosowane przez zewnętrznych
usługodawców na ich stronach, do których
możesz przejść z naszej strony. Mogą
zawierać numer IP

3.10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

3.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3.12. Korzystając z Serwisu www.ryneczekonline.pl użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej „Informacji o plikach cookies”.

Dostawca nie przechowuje informacji pochodzących z plików cookies dłużej niż przez czas 5 lat.

3.13. Narzędzia analityczne – rozwinięcie:

Narzędzie
Podstawa prawnaSposób działania
Zarządzanie Twoimi preferencjami / szczegółowe informacje
Facebook Pixel Dostawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland
Podstawa prawna przetwarzania informacji o Użytkowniku art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODOZapisywanie informacji o działaniach Użytkownika na stronie ryneczekonline.pl po przekierowaniu z portalu Facebook
Zasady: https://www.facebook.com/about/privacy/
Sprzeciw wobec gromadzenia danych: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
obowiązki Dostawcy Narzędzia w zakresie ochrony danych, których przetwarzanie podlega RODO: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Facebook Insights Dostawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 IrelandPodstawa prawna przetwarzania informacji o Użytkowniku art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODOZbieranie informacji o działaniach użytkownika na portalu Facebook w celu ukierunkowania reklamy na tym portaluZasady: https://www.facebook.com/about/privacy/
Sprzeciw wobec gromadzenia danych: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
obowiązki Dostawcy Narzędzia w zakresie ochrony danych, których przetwarzanie podlega RODO: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Google Tag Manager Dostawca: Google Analytics firmy Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrPodstawa prawna przetwarzania informacji o Użytkowniku art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODOReklama na naszej stronie jest ukierunkowana w oparciu, o informacje które pochodzą z innych stron internetowych i dotyczą wyborów oraz preferencji Użytkownika.Użytkownik może zapobiec stosowaniu narzędzia korzystając z następującego odnośnika: http://www.google.com/ads/preferences
Więcej informacji: https://www.google.com/policies/technologies/ads Polityka Prywatności stosowana przez Dostawcę Narzędzia: https://www.google.com/policies/privacy
Obowiązki Dostawcy Narzędzia w zakresie ochrony danych, których przetwarzanie podlega RODO:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google Analytics Dostawca:Podstawa prawna przetwarzania informacji o Użytkowniku art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODOAnaliza działań, preferencji i wyborów Użytkownika na naszej stronie internetowej.Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Obowiązki Dostawcy Narzędzia w zakresie ochrony danych, których przetwarzanie podlega RODO:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

4. Logi serwera.

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

4.3. Dane powyższe nie są przetwarzane w sposób mający na celu łączenie tych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie skutkuje taką operacją.

4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych przez Użytkownika Serwisu podmiotom zewnętrznym.

Podmiot zewnętrznyLink do polityki prywatności
Sposób wprowadzenia danych przez Użytkownik
Facebook Inc.Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, US
(witryna Facebook.com)
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/about/privacy
Bezpośrednio – poprzez otwarcie ikony społecznościowej ze strony Dostawcy i przejście do witryny zewnętrznej
Facebook Inc.Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, US

(witryna Instaram.com)
https://help.instagram.com/402411646841720Bezpośrednio – poprzez otwarcie ikony społecznościowej ze strony Dostawcy i przejście do witryny zewnętrznej
Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/661-808 Poznań
NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357
https://tpay.com/kontakt/polityka-prywatnosci
Bezpośrednio – przy dokonywaniu płatności (witryna zewnętrzna)

6. Zarządzanie plikami cookies – zmiana ustawień.

6.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

6.2. W celu bezpośredniego zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

Apple Safari - iOS

http://support.apple.com/kb/HT1677

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Internet Explorer
IE9:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
IE7&IE8:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Change-Internet-Explorer-Security-settings

6.3. Pliki cookies dla strony www.ryneczekonline.pl można aktywować i deaktywować korzystając ze zintegrowanego wyłącznika dostępnego pod następującym odnośnikiem: [https://ryneczekonline.pl/cookies]

7. Bezpieczeństwo

Administrator wprowadził adekwatne struktury techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie zewnętrzne domeny do których prowadzi ta strona stosują własne rozwiązania w zakresie polityki prywatności standardów bezpieczeństwa oraz polityki cookies.

8. Małoletni 

Witryna zawiera wyłącznie bezpieczne i przyjazne treści, nie jest jednak ukierunkowana na odbiorcę małoletniego, poniżej lat 16. Nie przewidujemy celowego gromadzenia danych, dotyczących tej kategorii użytkowników. Jeśli Dostawca uzyska rzeczywistą wiedzę, że zebrał dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 lat, niezwłocznie takie dane usunie, o ile nie będzie prawnie zobowiązany do zatrzymania takich danych.  Jeśli Użytkownik uważa, że Dostawca omyłkowo lub nieumyślnie zebrał informacje od osoby, która nie ukończyła 16 lat, powinien niezwłocznie skontaktować się w tej sprawie z Dostawcą.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów